ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์....www.jeelanda.blogspot.com
สวัสดีค่ะ....ยินดีตอนรับเข้าสู่www.jeelanda.blogspot.com เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานรูปภาพ,แฟ้มสะสมผลงาน ,ตัวอย่างแผนการสอน และกิจกรรมที่ทำยามว่าง เว็บไซต์นี้น่าสนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลต่างๆ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่มีสาระน่ารู้มากมายค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างแผนการสอน                                                           แผนการจัดการเรียนรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มาตราตัวสะกด                                    เวลา ๑๖ ชั่วโมง


เรื่อง แม่ กน                                                                               เวลา ๑ ชั่วโมง


********************************************************************************


มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง


                                           ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา


                                           ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ


ตัวชี้วัด


    อ่านสะกดคำและบอกความหมายของคำ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
    การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ
สาระสำคัญ
    แม่ กน เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้ “น” เป็นตัวสะกด และเมื่อแม่ กน สะกดกับคำใด
ก็จะอ่านออกเสียง “น” สะกด
จุดประสงค์การเรียนรู้


    ๑. สามารถอ่านสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ (K)


     ๒. มีทักษะการปฏิบัติงาน (P)


    ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)


เนื้อหาสาระ
    แม่ กน
สมรรถนะของผู้เรียน


    ๑.ความสามารถในการสื่อสาร
    ๒. ความสามารถในการคิด
    ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


    ๑. มีวินัย
    ๒.ใฝ่เรียนรู้
    ๓. มุ่งมั่นในการทำงาน


กระบวนการจัดการเรียนรู้


    ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
    ๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง แม่ กน
    ๒. ทบทวนความรู้เดิม


             -ให้นักเรียนลองเขียนสะกดคำที่สะกดด้วยแม่ กน ด้วยความเข้าใจของนักเรียนเองแล้วอธิบายความรู้เกี่ยวกับตัวสะกดแม่ กน ให้ผู้เรียนฟังอีกครั้ง
    
     ๓. วิดีทัศน์
           -เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่ กน และให้นักเรียนอ่านแจกลูกและพูดตาม
           -เช่น งาน นาน ปืน เดือน ดิน เขียน


    ขั้นสอน
     ๑. อธิบายว่าแม่ กน เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้ “น” เป็นตัวสะกด และเมื่อ แม่ กน สะกด
กับคำใดก็จะอ่านออกเสียง “น” สะกด เช่น เรียน ต้น ก้น ตน นาน เป็นต้น
     ๒. สอบถามนักเรียนว่า “นอกจากคำที่ครูยกตัวอย่างไป นักเรียนคิดว่ามีคำใดอีกบ้าง
ที่อยู่ในแม่ กน”
     ๓. ครูเขียนแจกลูกคำที่สะกดด้วยแม่ กน แล้วอ่านแจกลูกให้นักเรียนอ่านตาม ดังนี้


                                              งอ + อา + นอ = งาน


                                               นอ + อา + นอ = นาน


                                               ตอ + อา + นอ = ตาน


                                               ยอ + อา + นอ = ยาน


                                               คอ + อา + นอ = คาน


    ๔. นักเรียนทุกคนอ่านคำพร้อมกัน
    ๕. ครูแจกชุดการเรียนรู้ ชุด ๑ เรื่อง แม่ กน ให้นักเรียนคนละ ๑ ชุด และอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมให้นักเรียนฟังจนเข้าใจ
    ๖. นักเรียนศึกษาจากวีดิทัศน์และบัตรคำพร้อมทั้งทำกิจกรรมในแบบฝึกหัดที่ ๑
    ๗. เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วให้จับคู่เปลี่ยนกันตรวจ
    ๘. สอบถามนักเรียนว่ามีประเด็นใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจ และต้องการรู้เพิ่มเติมให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูอธิบายสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรือสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม


ขั้นสรุป
    ๑. สุ่มนักเรียน ๔-๕ คน สรุปตามความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แม่ กน
    ๒. ครูและนักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง แม่ กน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน ดังนี้
                  - แม่ กน เป็นมาตราตัวสะกดที่ใช้ “น” เป็นตัวสะก
                  - แม่ กน สะกดกับคำใดก็จะอ่านออกเสียง “น” สะกด งาน นาน เดือน
                  - การอ่านและบอกความหมาย เช่น
                          จอ + อา + นอ = จาน หมายถึง ภาชนะที่ใช้ใส่ของ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้


    ๑. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง แม่ กน
      ๑.๑ สื่อวิดีทัศน์มาตราตัวสะกด แม่ กน และบัตรคำ
      ๑.๒ ชุดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แม่ กน
      ๑.๓ แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง แม่ กน
      ๑.๔ แบบฝึกหัดที่ ๑
      ๑.๕ แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง แม่ กน


กระบวนการวัดผลประเมินผล


    ๑.วิธีการวัดผลและประเมินผล
      ๑.๑ ด้านความรู้
      ๑.๑.๑ สังเกตการอ่านแจกลูกคำที่สะกดด้วยแม่ กน
      ๑.๑.๒ ตรวจผลงานการทำแบบฝึกหัด เรื่อง แม่ กน
      ๑.๑.๓ ตรวจการทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง แม่ กน
      ๑.๒ ด้านทักษะ
      ๑.๒.๑ ทักษะทางวิชาการ
       ๑.๒.๒ ทักษะสังคม
       ๑.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       ๑.๓.๑ มีวินัย
       ๑.๓.๒ ใฝ่เรียนรู้
       ๑.๓.๓ มุ่งมั่นในการทำงาน


   ๒. เครื่องมือวัดและประเมินผล
       ๒.๑ แบบสังเกตการอ่านแจกลูกคำที่สะกดด้วย แม่ กน
       ๒.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง แม่ กน
      ๒.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       ๒.๓ แบบทักษะการปฏิบัติงาน


   ๓. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
        ๓.๑ ด้านความรู้
        ๓.๑.๑ การประเมินผลสังเกตการอ่านแจกลูกคำที่สะกดด้วย แม่ กน เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๗๐
       ๓.๑.๒ คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด เรื่อง แม่ กน เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๗๐
       ๓.๑.๓ คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง แม่ กน เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๗๐
       ๓.๒ ด้านทักษะ
       ๓.๒.๑ ทักษะทางวิชาการ ได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป
       ๓.๒.๒ ทักษะสังคม ได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป
       ๓.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
        ๓.๓.๑ มีวินัย ได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป
       ๓.๓.๒ ใฝ่เรียนรู้ ได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป
       ๓.๓.๓ มุ่งมั่นในการทำงาน ได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป


   หมายเหตุ :ระดับคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์


                    กำหนดระดับคุณภาพ ๓ = ดีมาก ๒ = ดี ๑ = ปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น